Social Cognition and Personality Factors as Predictors of Interpersonal Forgiveness

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raman, Şenel Hüsnü
dc.contributor.author Tuğrul, Arzu
dc.date.accessioned 2021-01-05T14:42:41Z
dc.date.available 2021-01-05T14:42:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Tuğrul, Arzu. (2018). Social Cognition and Personality Factors as Predictors of Interpersonal Forgiveness. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Psychology, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4820
dc.description Master of Science in Developmental Psychology. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman. en_US
dc.description.abstract Forgiveness might play an important role on romantic relationships because it has the ability to manage conflicts and has an impact on individual’s well-being. However, forgiveness can be influenced by individual personality traits and social cognitive skills. Hereby, the current study analysed forgiveness on romantic relationships based on personality traits (agreeableness and neuroticism) and social cognitive skills (cognitive flexibility, self-reflection and insight). The recent study had a sample of 268 (140 female, 128 male) Turkish speaking university students. The participants completed Big Five Inventory, Cognitive Flexibility Inventory, Self- Reflection/Insight Scale and Marital Forgiveness Scale. It was predicted that agreeable individuals would show high forgiveness levels whereas individuals with high neuroticism would show low forgiveness levels. Increased cognitive flexibility, self-reflection and insightfulness predicted high forgiveness levels. Also, it was hypothesized that female participants would show higher forgiveness levels than males. However, findings of the current study yielded no gender difference on forgiveness levels. Furthermore, agreeable individuals pointed high forgiveness levels for both genders. In contrast, neuroticism marginally predicted low forgiveness levels for female participants. Among social cognitive skills, only cognitive flexibility predicted forgiveness levels among female participants. On the other hand, social cognitive skills did not predict forgiveness among male participants. Findings were discussed in accordance with socialization and young adulthood. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Affediciliğin çatışmaları önleme ve bireylerin refahını etkileyebilme özelliğine sahip olması romantik ilişkilerde önemli bir rol oynamasını sağlamaktadır. Ancak, bireyin kişilik özellikleri ve sosyal bilişsel becerileri affedicilik üzerinde etkili olabilmektedir. Buna bağlı olarak, mevcut çalışma kişilik özellikleri (gelişime açıklık ve nevrotiklik) ve sosyal bilişsel özellikler (bilişsel esneklik, kendi üzerine düşünme ve içgörü) temelinde romantik ilişkilerde affediciliği incelemektedir. Mevcut çalışmanın örneklemi 268 (140 kadın, 128 erkek) Türkçe konuşan üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılar, Beş Faktör Kişilik Kuramı Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği, Kendi Üzerine Düşünme ve İçgörü Ölçeği ile Evlilikte Affedicilik Ölçeğini tamamlamıştır. Gelişime acık olan kişilerin yüksek düzeyde affedici, yüksek seviyede nevrotikliğe sahip kişilerin daha düşük düzeyde affedici olacağı öngörülmüştü. Yüksek düzeyde bilişsel esneklik, kendi üzerine düşünme ve içgörü özelliklerinin yüksek düzeyde affedicilik ile ilişkili olması beklenmişti. Kadın katılımcıların, erkek katılımcılardan daha yüksek seviyede affediciliğe sahip olması da belirlenen hipotezler arasındaydı. Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre, cinsiyetin affedicilik seviyesi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Buna ek olarak, her iki cinsiyette de gelişime açıklığın yüksek seviyede affedicilikle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bundan farklı olarak, yalnızca kadınlarda nevrotikliğin affedicilik seviyesi ile marjinal düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Kadınlardaki sosyal bilişsel beceriler arasında yalnızca bilişsel esnekliğin affedicilik düzeyini yordadığı görülmüştür. Erkeklerde ise sosyal bilişsel beceriler ve affedicilik arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Bulgular, sosyalleşme ve genç erişkinlik temelinde tartışılmıştır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Developmental Psychology en_US
dc.subject Forgiveness--Psychology en_US
dc.subject Agreeableness en_US
dc.subject Neuroticism en_US
dc.subject Self-reflection en_US
dc.subject Insight en_US
dc.subject Cognitive Flexibility and Forgiveness en_US
dc.title Social Cognition and Personality Factors as Predictors of Interpersonal Forgiveness en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record