Green Consumption Behavior: Influential Factors on EMU Students’ Behavior toward Green Products

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Timur, Selcan
dc.contributor.author Sharkanlo, Ali Hassanzadeh
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:35:39Z
dc.date.available 2021-01-06T06:35:39Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Sharkanlo, Ali Hassanzadeh. (2018). Green Consumption Behavior: Influential Factors on EMU Students’ Behavior toward Green Products. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4828
dc.description Master of Arts in Marketing Management. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2018. Supervisor: Prof. Dr. Selcan Timur. en_US
dc.description.abstract Consumerism is one of the attributed adjectives for the recent humankind generation. Population growth and demand for more material and resources in addition to increasing pollution and wastes are the results of this concept. Since 2000 the green consumer behavior which briefly means inclining towards environmentally friendly products has become the main concern for scholars, governors, and businesses to encounter this problem. This study focuses on identifying factors that affect green consumption attitudes and measures the impact of these factors on green consumer behavior among Eastern Mediterranean University students. The model of the study included constructs such as demographic traits, attitudes toward green products, internal and external moderators in analyzing their influences on the three aspects of green consumer behavior; more specifically on purchasing, using, and recycling behaviors. Correlation and multiple linear regression analyses are conducted on the data that is collected from the Eastern Mediterranean University students through a questionnaire. The results identified relationships between demographic traits and attitudes. The attitude, internal and external moderators all had effects on EMU students’ green behavior. The purchasing behavior is found to be influenced by attitude, consumer environmental concerns, and external factors. The using behavior is influenced by purchasing behavior, attitude, and consumers’ perceived self-effectiveness while attitude and using behavior are found to be the most influential factors affecting the recycling behavior. When the factors influencing the overall green consumption behavior is analyzed, it is found that attitude, internal moderators, external moderators, education and income levels of consumers can all influence Eastern Mediterranean University students’ green consumption behavior. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tüketicilik günümüz insanlarına atfedilen bir sıfattır. Artan kirlilik ve atıklar yanında, nüfus artışı ve daha fazla materyal ve kaynak talebi de bu kavramın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 2000 yılından beri yeşil tüketici davranışı, yani çevre dostu ürünlere yönelme, bu problemin çözümü için işletmeler, yöneticiler, ve akademisyenlerin odak noktası olmuştur. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında, yeşil tüketim tutumlarını etkileyen faktörleri bulmaya ve bu faktörlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında yeşil tüketici davranışlarına olan etkilerini ölçmektedir.Bu çalışma modeli demografik özellikler, yeşil tüketici ürünlerine olan tutumlar, yeşil tüketici davranışının üç yönününe olan içsel ve dışsal düzenleyiciler, özellikle, alım, kullanım ve geridönüşüm davranışlarından oluşmaktadır. Korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon, Doğu Adeniz Üniversitesi öğrencilerine dağıtılan anketten toplanan verileri anilz etmede kullanılmıştır. Sonuçlar demografik özellikler ve tutumlar arasında ilişkiler bulmuştur. Tutum, içsel ve dışsal moderatörlerin hepsi DAÜ öğrencilerinin yeşil davranışlarında etkin rol oynamışlardır. Satın alma davranışının tutum, tüketici çevre duyarlılığı ve dışsal faktörlerden etkilendiği görülmüştür. Kullanım davranışı, satın alma davranışı, tutum ve tüketicinin algıladığı kendi-etkinlilik tarafından etkilenirken, tutum ve kullanım davranışının geridönüşüm davranışına en büyük etkide bulundukları görülmüştür. Genel yeşil tüketim davranışını etkileyen faktörler analiz edildiğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yeşil tüketim davranışı tüketicinin tutumu, içsel ve dışsal moderatörleri, eğitimi ve gelirinin düzeyi tarafından etkilenebilmektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Marketing Management en_US
dc.subject Green Consumption (Economics)--Green Products--Consumer behavior--Students, Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Consumer behavior--marketing research en_US
dc.subject Motivation research (Marketing) en_US
dc.subject Green consumer behavior en_US
dc.subject EMU students en_US
dc.title Green Consumption Behavior: Influential Factors on EMU Students’ Behavior toward Green Products en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record