KKTC’de Gazimağusa Bölgesinde Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldız, Emine
dc.contributor.author Arıkel, Emine
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:49:52Z
dc.date.available 2021-01-06T06:49:52Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Arıkel, Emine. (2019). KKTC’de Gazimağusa Bölgesinde Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4832
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2019. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine Yıldız. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Arıkel E. KKTC’de Gazimağusa bölgesinde huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Tezi, KKTC, 2019. Bu çalışma, bireylerin beslenme durumunun iki farklı beslenme tarama aracı ile saptanması ve yaşlıların malnütrisyon durumunun tanımlanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa İlçesinde yer alan huzurevinde yaşayan 65 yaş üzeri toplam 40 birey ile gelişi güzel seçilmiş evde ailesiyle yaşayan 40 birey ve evde yalnız yaşayan 40 birey olmak üzere toplam 120 kişi üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin genel özelliklerini, sağlık durumlarını ve beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla anket yapılmıştır. Enerji ve besin ögesi alımları bir gün süre ile saptanmış ve günlük tüketilmesi gereken enerji ve besin ögeleri miktarları (RDA) ile kıyaslanmıştır. Antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol çevresi-ÜOKÇ, baldır çevresi, bel ve kalça çevresi) yapılmıştır. Beslenme durumu tarama testleri ( Malnütrisyon Tarama Testi-MUST ve Mini Nutrisyonel Değerlendirme-MNA) uygulanarak tespit edilmiştir. Yaşlı bireylerin, 38’i (%31.7) erkek, 82’si (%68.3) kadın olup, erkeklerin yaş ortalaması 71±6.57 yıl, kadınların yaş ortalaması ise 72±7.18 yıldır. Bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerleri, yaşanılan yere göre sırasıyla evde yalnız yaşayan, evde ailesiyle yaşayan ve huzurevinde yaşayan bireylerin %7.5’i, %7.5’i ve %22.5’i normal kilolu, %27.5’i, %42.5’i ve %27.5’i 1. derece obez ve %45.0’i, %22.5’i ve %7.5’i ise 2. derece obez olduğu tespit edilmiştir. Besinler ile alınan enerji, protein, yağ, karbonhidrat, lif, E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, potasyum, bakır, magnezyum, fosfor ve demir 3 grupta %95 güvenilirlikle ortamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Huzurevinde yaşayan katılımcıların evde yaşayanlar ve evde ailesi ile yaşayanlara göre ortalama enerji, protein, yağ, karbonhidrat, lif, E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, potasyum, bakır, magnezyum, fosfor ve demir alımının yüksek olduğu tespit edilmiştir. MUST testi sonucu yaşanılan yere göre sırasıyla evde yalnız yaşayan, evde ailesiyle yaşayan ve huzurevinde yaşayan bireylerin %97.5’inde, %100.0’ünde ve %97.5’inde düşük risk tespit edilmiştir. MNA tarama testine göre huzurevinde yaşayanların %30’unda, evde tek başına yaşayanların %15’inde, ailesiyle birlikte yaşayan yaşlıların %10’unda malnutrisyon riski saptanırken MUST’a göre evde tek yaşayanlarda ve huzurevinde yaşayanlarda manütrisyon riski % 2.5 olarak gözlenmiştir. Sonuç olarak hastalıklardan korumayı amaçlamak için yaşlı sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkların erken tanısına yönelik tarama çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Yaşlı bireylerin sağlık kontrolleri sırasında beslenme durumları da değerlendirilmeli ve sağlıklı beslenme önerileri verilmelidir. Yaşlılara ve yaşlı yakınlarına yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve sıklığı artan sağlık sorunları ile bunlara yönelik çözümler, alınması gereken önlemler ve erken tanının önemi anlatılıp bilgilendirilmelidir. Yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanma bu şartlarda sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Beslenme tarama testleri, MNA, MUST, Yaşlı, Yaşlılık en_US
dc.description.abstract Arıkel E. Assessment of nutritional status in nursing homes and in the elderly living in Gazimagusa region in TRNC. Eastern Mediterranean University Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics Graduate Thesis, TRNC, 2019. This study was carried out over 120 people, 40 people over 65 years of age living in the nursing home in Gazimağusa district of the Turkish Republic of Northern Cyprus and 40 people living in the chosen household and 40 people living in the home. In order to determine the nutritional status of the individuals by using two different nutritional screening tools and to define the malnutrition status of the elderly. A survey was conducted to determine the general characteristics, health status and nutritional habits of individuals. Energy and nutrient purchases were determined for a period of one day and compared with the amount of energy and nutrient items (RDA) that should be consumed daily. Anthropometric measurements (body weight, height length, upper middle arm circumference-UMAC, calf circumference, waist and hip circumference) were performed. Nutritional status was determined by screening tests (Malnutrition Screening Test-MUST and Mini Nutritional Assessment-MNA). Elderly individuals, 38 (31.7 per cent) were male, 82 (68.3 per cent) of female, average age 71±6.57 year, women average age of 72±7.18 years. According to the Body Mass Index (BMI) values of the individuals, living alone at home according to the place of living, 7.5%, 7.5% and 22.5% of the individuals living at home with their families and living in a home, normal weight, 27.5%, 42.5% and 27.5% were obese and 45.0%, 22.5% and 7.5% were obese. A statistically significant difference was found between the media with 95% confidence in energy, protein, fat, carbohydrate, fiber, tyrosine, Vitamin B1, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Potassium, Copper, Magnesium, (p <0.05). The energy, protein, fat, carbohydrate, fiber, tyrosine, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, potassium, copper, magnesium, phosphorus and iron were 95% reliable in the group (p<0.05). According to the location of the MUST test, a low risk was found in 97.5%, 100.0% and 97.5% of the individuals living alone at home, living with their families and living in a nursing home respectively. According to MNA screening test, the risk of malnutrition was found in 30% of the people living in the nursing home, 15% of those living alone at home, and 10% of the elderly living with their family, while the risk of malnutrition in single and those living in nursing homes was 2.5% according to MUST. As a result, screening studies for early diagnosis of diseases that adversely affect elderly health should be carried out to aim to be protected from diseases. The elderly who apply to the health care institution for any reason should undergo periodic examinations. The elderly and their relatives should be informed about the increasing incidence of health problems and their solutions, measures to be taken and the importance of early diagnosis. Improving the quality of life in old age and healthy aging can be achieved under these conditions. Keywords: Nutrition screening tests, MNA, MUST, Elderly, Old age en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme--Yasşlılar en_US
dc.subject Beslenme tarama testleri en_US
dc.subject MNA en_US
dc.subject MUST en_US
dc.subject Yaşlı en_US
dc.subject Yaşlılık en_US
dc.subject Nutrition screening tests en_US
dc.subject Elderly en_US
dc.subject Old age en_US
dc.title KKTC’de Gazimağusa Bölgesinde Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record