An Empirical Assessment of Sport Tourism-Potentials, Barriers and Prospects: The Case of North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Karamy, Shaghayegh
dc.date.accessioned 2021-01-06T07:54:02Z
dc.date.available 2021-01-06T07:54:02Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Karamy, Shaghayegh. (2019). An Empirical Assessment of Sport Tourism-Potentials, Barriers and Prospects: The Case of North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4835
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract This study aims to investigate and explore the present processes, potentials, barriers and organizations of sport tourism in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) in order to provide a clear policy guideline to the tourism operators and practitioners as well as to the decision makers. Furthermore, this study aims to achieve exploring the deficiencies that might have hampered the development and planning for sport tourism. Sport Tourism is one of the popular forms of Tourism Industry that motivate so many tourists to go to a destination. Sport Tourism in its Hard or soft categories are able to attract millions of tourists from hundreds of different countries to travel and participate in sporting events. This form of tourism has the potential to have positive impact economically and socially. However, sport tourism requires infrastructural consideration and certain technological preparation with specific land use issues. This study assumes that potentials to establish this form of tourism exists; however, the infrastructure for and commitment to this highly suitable tourism is not in place. An examination of planning process of sport tourism with respect to scale, scope, resource protection, product development and institutional responsibilities will be other aims. A qualitative data analysis will be performed to collect data and result for this paper. This study will be also a pathway to provide guidelines how to market and locate sponsors for sport tourism as an entrepreneurial initiative. Keywords: Niche tourism, Sport tourism, Tourism planning, North Cyprus en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, turizm operatörlerine ve uygulayıcılara ve karar vericilere açık bir politika rehberi sağlamak için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) mevcut süreçleri, potansiyelleri, engelleri ve spor turizmi organizasyonlarını araştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışma spor turizmi için gelişim ve planlamayı engellemiş olabilecek eksiklikleri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Spor Turizmi, birçok turisti bir ülkeye gitmeye teşvik eden popüler Turizm Endüstrisi formlarından biridir. Sert veya yumuşak kategorilerdeki Spor Turizmi, yüzlerce farklı ülkeden milyonlarca turisti seyahat etmek ve spor etkinliklerine katılmak için çekebilir. Bu turizmin ekonomik ve sosyal olarak olumlu bir etkisi olma potansiyeli vardır. Bununla birlikte, spor turizmi altyapısal değerlendirmeyi ve özel arazi kullanım konularında bazı teknolojik hazırlıklar gerektirir. Bu çalışma, bu tür turizmi tesis etme potansiyellerinin bulunduğunu varsayar; ancak, bu son derece uygun turizmin altyapısı ve bu konuda bir kararlılık mevcut değil. Spor turizminin planlama sürecinin ölçeği, kapsamı, kaynakların korunması, ürün geliştirme ve kurumsal sorumluluklar açısından incelenmesi diğer amaçlar olacaktır. Bu makale için veri toplamak ve sonuç elde etmek için nitel veri analizi yapılacaktır. Bu çalışma aynı zamanda girişimci bir inisiyatif olarak spor turizmi için sponsorların nasıl saptanacağına ve nasıl pazarlanacağına dair rehberlik sağlama yolu olacaktır. Anahtar Kelimeler: Niş turizmi, Spor turizmi, Turizm planlaması, Kuzey Kıbrıs en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Sport Tourism--Cyprus, North en_US
dc.subject Sports and tourism en_US
dc.subject Leisure - Sports - Tourism en_US
dc.subject Niche tourism en_US
dc.subject Sport tourism en_US
dc.subject Tourism planning en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title An Empirical Assessment of Sport Tourism-Potentials, Barriers and Prospects: The Case of North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record