Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtmaları ile Kişiler Arası İlişkileri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kağan, Sertan
dc.contributor.author Yiğitbaş, Selin
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:45:39Z
dc.date.available 2021-01-06T10:45:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Yiğitbaş, Selin. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtmaları ile Kişiler Arası İlişkileri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4844
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Sertan Kağan. en_US
dc.description.abstract In this research, it was armed to measure out the relationship between cognitive distortion points, dysfunctional attitudes and interpersonal relations points of the studens who are attending three different faculties (Faculty of Education, Faculty of Communication and Faculty of Health Sciences) in Eastern Mediterrenean University. Sample of this research constituted by total of 735 volunteer participant impending of 317 female, 418 male student studying on three different faculty of Eastern Mediterranean University. Research datas, gathered with ID Form, Irrational Beliefs Scale (IBS), Dysfunctional Attitude Scale (DAS) and Cognitive Distortion About Relations Scale (CDARS) data gathering tools, acquired datas analyzed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. In result of Multiple Linear Regression Analyz that performed to having a purpose of designate of the regression strength of university students to calculate total of IBS marks, DAS and CDARS subscale marks, it’s seen that Perfectionist Attitude and Requiement of Recognition are significant regression on irrational beliefs. Relation between marks of cognitive distortion with dysfunctional attitude and interpersonal relation marks of university students examined with Pearson Moments Multiplying Correlation Factor. As a result of this research; there is a significant relation between total of IBS marks, DAS subscale (Perfectionist Attitude, Requiement of Recognition, Independent/Autonomous Attitude) and CDARS subscale (Avoiding Proximity, Unrealistic Relationship Expectation, Mind Reading). One-way analysis of variance (ANOVA) have been implemented to according to university students total of IBS marks, DAS and CDARS subscales different from socio-demographic veriables. According to ANOVA results; there is a significant difference between socio-demographic veriables with (gender, faculty, fraction contentment level, class, cumulative grade point average (CGPA), mother education level, mother education level, family economic income level) total of IBS marks, DAS subscale (Perfectionist Attitude, Requiement of Recognition, Independent/Autonomous Attitude) and CDARS subscale (Avoiding Proximity, Unrealistic Relationship Expectation, Mind Reading). en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu araştırmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin üç farklı fakültesinde (Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi) öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin bilişsel çarpıtma puanları ile fonksiyonel olmayan tutum ve kişiler arası ilişki puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Doğu Akdeniz Üniversite’nin üç farklı fakültesinde okuyan 317 kadın, 418 erkek üniversite öğrencisi olmak üzere toplamda 735 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (AOİÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutum Ölçeği (FOTÖ) ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İBÇÖ) veri toplama araçları ile toplanmış olup, elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 20.0 ile analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin AOİÖ toplam puanlarının, FOTÖ ve İBÇÖ alt ölçek puanlarını yordama gücünü belirlemek amaçlı yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonucunda, Mükemmelci Tutum ve Onaylanma İhtiyacı alt ölçeklerinin akılcı olmayan inançlar üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin bilişsel çarpıtma puanları ile fonksiyonel olmayan tutum ve kişiler arası ilişkiler arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; AOİÖ toplam puanları, FOTÖ alt ölçekleri (Mükemmelci Tutum, Onaylanma İhtiyacı, Bağımsız/Otonom Tutum) ile İBÇÖ alt ölçekleri (Yakınlıktan Kaçınma, Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentisi, Zihin Okuma) arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin AOİÖ toplam puanları, FOTÖ ve İBÇÖ alt ölçek puanlarının sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonuçlarına göre; sosyo-demografik değişkenler ile (cinsiyet, fakülte, bölüm memnuniyet düzeyi, sınıf, genel ortalama (CGPA), anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aile ekonomik gelir düzeyi) AOİÖ toplam puanları, FOTÖ alt ölçekleri (Mükemmelci Tutum, Onaylanma İhtiyacı, Bağımsız/Otonom Tutum) ve İBÇÖ alt ölçekleri (Yakınlıktan Kaçınma, Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentisi, Zihin Okuma) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık en_US
dc.subject Yetişkin Psikolojisi--Kişiler Arası İlişkiler en_US
dc.subject Akılcı Olmayan İnançlar en_US
dc.subject Bilişsel Çarpıtmalar en_US
dc.subject Fonksiyonel Olmayan Tutumlar en_US
dc.subject Kişiler Arası İlişkiler en_US
dc.subject Irrational Beliefs en_US
dc.subject Cognitive Distortion en_US
dc.subject Dysfunctional Attitude en_US
dc.subject Interpersonal Relationships en_US
dc.title Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtmaları ile Kişiler Arası İlişkileri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record