Integrating Peer-teaching Element into Pre-Service English Language Teacher Education Courses

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erozan, Fatoş
dc.contributor.author Nejad, Seyed Farshad Tork
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:48:17Z
dc.date.available 2021-01-06T10:48:17Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Nejad, Seyed Farshad Tork. (2019). Integrating Peer-teaching Element into Pre-Service English Language Teacher Education Courses. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4845
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2019. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Fatoş Erozan. en_US
dc.description.abstract The present study aims to investigate into the attitudes of both students and instructors in the English Department at Islamic Azad University of Shiraz towards „microteaching‟ element in some departmental courses. The study also aims to identify their needs, expectations and suggestions as regards the utilization of microteaching component in some of the departmental courses. This study has been designed as a case study which uses a mixed-methods approach to research. In other words, both qualitative and quantitative data were collected through student and instructor questionnaires and interviews. The participants of the study are sixty-five student teachers and twelve instructors in the English Department at Islamic Azad University of Shiraz. Overall, the findings of the present study indicate that both the instructors and the student teachers held positive attitudes as regards the inclusion of microteaching element in some of the departmental courses including methodology courses and study skills courses. Also, the results highlighted the effectiveness and necessity of integrating microteaching component into language teacher education programs as perceived by the participants of the study. Furthermore, some pedagogical implications of the present study such as increasing the teacher candidates‟ awareness as regards the importance of microteaching as well as promoting the integration of microteaching in some of the departmental courses are presented. Also, some recommendations are provided to pave the way for the future researchers who are eager to conduct further studies on the utilization of microteaching component in language teacher education programs. Keywords: peer-teaching, student teacher, teacher education programs, instructors‟ attitudes, student teachers‟ attitudes en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, bazı bölüm derslerinde, Şiraz İslam Azad Üniversitesi İngilizce Bölümündeki öğrencilerin ve eğitmenlerin, “mikro-öğretim” öğelere yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma, bölüm derslerinin bazılarında mikro-öğretim bileşeninin kullanımına ilişkin ihtiyaç, beklenti ve önerileri de belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, araştırmada karma yöntem yaklaşımı kullanan bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, hem nitel hem de nicel veriler öğrenci ve öğretmen anketleri ve görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Şiraz İslami Azad Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde bulunan altmış beş öğretmen adayı ve on iki eğitmendir. Genel olarak, bu çalışmanın bulguları hem eğitmenlerin hem de öğretmen adaylarının, mikroöğretim öğesinin metodoloji ve çalışma becerileri dersleri de dahil olmak üzere bazı bölüm derslerine dahil edilmesine ilişkin olumlu tutumlarının mevcut olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar, mikro-öğretim bileşeninin, çalışmanın katılımcıları tarafından algılandığı gibi dil öğretmeni eğitim programlarına entegre edilmesinin etkinliğini ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu araştırmanın pedagojik sonuçları, öğretmen adaylarının mikro-öğretimin önemi ile ilgili farkındalıklarını arttırması ve bazı bölümlerde mikro-öğretimin kalitesi ile ilgili farkındalıklarını arttırmaları gibi bazı önerileri sunmaktadır. Buna ek olarak, bu araştırmada dil öğretmenliği eğitim programlarında mikro-öğretim bileşeninin kullanımı konusunda daha fazla araştırma yapmak isteyen gelecek araştırmacıların önünü açmak için bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: mikro-öğretim, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi programları, öğretmen tutumları, öğretmen adaylarının tutumları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.subject English Language Teacher--Education--Study and Teaching en_US
dc.subject Teachers - Training of--Education Program en_US
dc.subject Peer-teaching en_US
dc.subject student teacher en_US
dc.subject teacher education programs en_US
dc.subject instructors‟ attitudes, student teachers‟ attitudes en_US
dc.title Integrating Peer-teaching Element into Pre-Service English Language Teacher Education Courses en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record