Diyabetli Bireylerde Diyet Magnezyum Alımı ve Serum Magnezyum Düzeyi ile Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabaran, Seray
dc.contributor.author Özkaya, Gül Melis
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:57:36Z
dc.date.available 2021-01-06T10:57:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Özkaya, Gül Melis. (2019). Diyabetli Bireylerde Diyet Magnezyum Alımı ve Serum Magnezyum Düzeyi ile Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4848
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2019. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Seray Kabaran. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalıĢma, diyabetli bireylerde, diyet magnezyum alımı ve serum magnezyum (Mg) düzeyi ile bazı metabolik kontrol parametreleri arasındaki iliĢkilerin incelenmesi amacıyla; Gazimağusa Devlet Hastanesi Diyabet Polikliniği Birimi’ne baĢvuran, 20-65 yaĢ arası, 120 tip 2 diyabetik birey(58 kadın, 62 erkek) ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bireylerin genel özellikleri, beslenme alıĢkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, fiziksel aktivite durumları anket formu ile sorgulanmıĢtır. Bireylerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi) alınmıĢ, bazı biyokimyasal bulguları (açlık kan Ģekeri, HbA1c, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserit, serum magnezyum, serum kalsiyum) elde edilmiĢtir. Serum Mg düzeyi kadınlarda erkeklere göre daha düĢük bulunmuĢtur. Kadınların diyetle magnezyum alımı ile serum kalsiyum değerleri arasında negatif yönlü bir korelasyon belirlenmiĢtir (p<0,05). Erkeklerde ve kadınlarda serum magnezyum değerleri ile açlık kan Ģekeri, HbA1c değerleri arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğu olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Erkeklerin diyetle magnezyum alımı ile HDL kolesterol değerleri arasında pozitif yönlü, trigliserit değerleri arasında ise negatif yönlü bir iliĢki saptanmıĢtır (p<0,05). Kadınların diyetle magnezyum alımı ile kalça çevresi arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır(p<0,05). Erkeklerin serum magnezyum değerleri ile vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça ve bel/boy oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü korelasyonlar olduğu görülmüĢtür (p<0,05).Örneklemde açlık kan Ģekeri, HbA1c ve trigliserit düzeylerine göre serum magnezyum değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Serum magnezyum düzeyi yeterli olan bireylerin açlık kan Ģekeri, HbA1c, LDL kolesterol ve trigliserit değerleri daha düĢük bulunmuĢtur. Diyetle magnezyum alımı yeterli olan bireylerin, trigliserit düzeyleri yetersiz olanlara göre anlamlı düzeyde düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). Diyetle magnezyum alımı ile serum magnezyum düzeyi arasındaki iliĢkiyi destekleyecek geniĢ kapsamlı daha fazla çalıĢmaya gereksinim duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Diyabet, Tip 2 DM, Magnezyum, Diyet Magnezyum, Serum Magnezyum, Metabolik Kontrol, HDL, LDL, Trigliserit, HbA1c, Kalsiyum en_US
dc.description.abstract In this study, we aimed to investigate the relationship between magnesium intake and serum magnesium (Mg) levels and some metabolic control parameters in diabetic patients. A total of 120 type 2 diabetic individuals (58 females, 62 males) were enrolled in the Diabetes Polyclinic Unit of Famagusta State Hospital. General characteristics of the individuals, dietary habits, food consumption frequency, physical activity status were questioned by a questionnaire. Anthropometric measurements (body weight, height, waist circumference, hip circumference) were taken and some biochemical findings (fasting blood glucose, HbA1c, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride, serum magnesium, serum calcium) were recorded. Serum Mg levels were lower in females than males. There was a negative correlation between dietary magnesium values and serum calcium values in women (p <0.05). It was found that there was a negative correlation between serum magnesium levels and fasting blood glucose and HbA1c values in men and women (p <0.05). There was a positive correlation between dietary magnesium values and HDL cholesterol values and a negative correlation between triglycerides values (p <0.05). There were statistically significant and negative correlations between serum magnesium values and body weight, body mass index, waist circumference, hip circumference, waist / hip and waist / height ratio (p <0.05). A statistically significant difference was found between serum magnesium values of fasting blood glucose, HbA1c and triglyceride values (p <0.05). Fasting blood glucose, HbA1c, LDL cholesterol and triglyceride levels were lower in individuals with serum magnesium values. Dietary magnesium values were significantly lower in individuals with adequate triglyceride values (p <0.05). Further studies are needed to support the relationship between dietary magnesium intake and serum magnesium levels. Keywords: Diabetes, Tip 2 DM, Magnesium, Diet Magnesium, Serum Magnesium, Metabolic Control, HDL, LDL, Triglyceride, HbA1c, Calcium en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme--Beslenme EğitimiSubject term:Diyabet en_US
dc.subject Diyabet en_US
dc.subject Tip 2 DM en_US
dc.subject Magnezyum en_US
dc.subject Diyet Magnezyum en_US
dc.subject Serum Magnezyum en_US
dc.subject Metabolik Kontrol en_US
dc.subject HDL en_US
dc.subject LDL en_US
dc.subject Trigliserit en_US
dc.subject HbA1c en_US
dc.subject Kalsiyum en_US
dc.subject Diabetes en_US
dc.subject Tip 2 DM en_US
dc.subject Magnesium en_US
dc.subject Diet Magnesium en_US
dc.subject Serum Magnesium en_US
dc.subject Metabolic Control en_US
dc.subject HDL en_US
dc.subject LDL en_US
dc.subject Triglyceride en_US
dc.subject HbA1c en_US
dc.subject Calcium en_US
dc.title Diyabetli Bireylerde Diyet Magnezyum Alımı ve Serum Magnezyum Düzeyi ile Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record