The Effects of Religion on Economy: Comparison of a Capitalist Muslim Country and a Capitalist Christian Country

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aker, Melek Şule
dc.contributor.author Lawal, Auwal Yahaya
dc.date.accessioned 2021-01-06T11:06:12Z
dc.date.available 2021-01-06T11:06:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Lawal, Auwal Yahaya. (2018). The Effects of Religion on Economy: Comparison of a Capitalist Muslim Country and a Capitalist Christian Country. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4853
dc.description Master of Business Administration. Thesis (M.B.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Melek Şule Aker. en_US
dc.description.abstract Even though nowadays religion may not be considered as an important factor for economic growth in capitalist economies, its characteristics of personal beliefs and institutions can be add-ins to economic and societal development. However, at the same time religion can also hinder or delay economic development. Investigating the relationship between religiosity and economic growth may present different results for different countries due to its diverse nature and due to different interpretations of religion in various cultures. Religious institutions and individuals can foster growth in an economy by improving the quality of human resource and promoting confidence in a society. Furthermore, some religious institutions and individuals can contribute to violence, restriction of capital accumulation and profit, which leads to a decrease in economic growth. The main question of this study is whether religious beliefs have a positive or a negative impact on economic progress of capitalist economies. Based on the study of Indonesia and Mexico, empirical evidence, after conducting a multiple linear regression analysis, indicates that religiosity and economic development are negatively correlated in Indonesia. On the other hand, results reveal that there is an insignificant relationship between religion and economic growth in Mexico. The quantitative data used in this study is derived from The World Atlas database for GDP Per Capita income from the year 2000-2017. The three measures of religious commitment were sourced from various databases such as World Values Survey, Gallup World Poll, Pew Research center and International Survey Program. In Indonesia it is suggested that religiousness should be encouraging idleness and not too much reliance on faith. In Mexico on the other hand, the players in the economic field have separated their economic activities from their religious practices. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde din kapitalist ekonomilerde ekonomik büyüme için önemli bir faktör olarak kabul edilmeyebilir olsa da, kişisel inanç ve kurumların özellikleri ekonomik ve toplumsal gelişim için eklentiler olabilir. Ancak, aynı zamanda din de engelleyebilir veya ekonomik kalkınma geciktirmek. Güven ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmak, çeşitli kültürlerde dinin farklı olarak yorumlanması nedeniyle farklı ülkeler için farklı sonuçlar sunabilir. Dini kurumlar ve bireyler, insan kaynağının kalitesini geliştirerek ve bir toplumun güvenini teşvik ederek bir ekonomide büyümeyi iyileştirebilir. Ayrıca bazı dini kurumlar ve bireyler, ekonomik büyümenin azalmasına yol açan sermaye birikimi ve kârının şiddeti ve kısıtlamasına katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın ana sorusu, dini inançların kapitalist ekonomilerin ekonomik gelişmesine olumlu veya olumsuz etkisi olup olmadığını belirtir. Endonezya ve Meksika 'nın çalışmaya dayanarak, ampirik kanıtlar, birden fazla doğrusal regresyon analizi yaptıktan sonra, dini ve ekonomik gelişim Endonezya 'da olumsuz korelasyon olduğunu gösterir. Öte yandan, sonuçlar Meksika 'da din ve ekonomik büyüme arasında önemsiz bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada kullanılan nicel veriler, 2000-2017 yılından itibaren her kişi için GSYIH için dünya Atlas veritabanından türetilir. Dini taahhütte üç tedbir, dünya değerleri anketi, Gallup dünya anketi, Pew Araştırma Merkezi ve uluslararası anket programı gibi çeşitli veritabanlarından kaynaklandığını. Endonezya 'Da bu dini inanç ve çok fazla güvensizlik teşvik edilmesi gerektiğini önerilmektedir. Öte yandan Meksika 'Da, ekonomik alandaki oyuncular kendi dini uygulamalarından ekonomik faaliyetlerini ayırdılar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Religion and Economy en_US
dc.subject Religion en_US
dc.subject Economic growth en_US
dc.subject societal development en_US
dc.subject Capitalist economies en_US
dc.subject GDP Per capita income en_US
dc.title The Effects of Religion on Economy: Comparison of a Capitalist Muslim Country and a Capitalist Christian Country en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department The Effects of Religion on Economy: Comparison of a Capitalist Muslim Country and a Capitalist Christian Country en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record