İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Durumu ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Besler, Halit Tanju (Eş Tez Danışmanı)
dc.contributor.advisor Sarp, Tevhide Ziver (TEz Danışmanı)
dc.contributor.author Güler, Esma
dc.date.accessioned 2021-01-06T11:13:41Z
dc.date.available 2021-01-06T11:13:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Güler, Esma. (2018). İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Durumu ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4855
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2018. Eş-Tez Danışmanı: Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Tevhide Ziver Sarp. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu araştırmada, İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan yaşlı bireylerin malnütrisyon durumunu değerlendirilmesi ve bu bireylerin yaşam kalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya toplamda 90 yaşlı birey katılmış olup, bunların 49’u (%54,4) kadın, 41’i (%45,6) erkek bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların anket formu ile demografik özellikleri, malnütrisyon riski, yaşam kalitesi ve 3 günlük besin tüketim kayıtları sorgulanmıştır. Bireylerin malnütrisyon durumlarını ve yaşam kalitelerini saptamak amacıyla Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) ve Yaşam Kalitesi (SF-36) İndeksi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin MNA değerlendirme puanına göre %87’sinin ‘normal nütrisyonel durum’, %9’unun ‘malnütrisyon olasılığı var’ ve %4’ünün de ‘malnütrisyonlu’ olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin cinsiyetlerine göre SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). Yaş gruplarına göre SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin sosyal işlev ve mental rol alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). Araştırmaya katılan evli yaşlı bireylerin, eşi ölmüş yaşlı bireylere göre sosyal işlev ve mental puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır(p<0,05). Tanısı konmuş bir kronik hastalığı olan yaşlıların ağrı, genel sağlık algısı ve sosyal işlevden aldıkları puanların kronik bir hastalığı olmayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). Erkek yaşlıların vücut ağırlıkları, beden kütle indeksleri ve üst orta kol çevreleri arttıkça malnütrisyon tarama puanının arttığı gözlemlenmiştir (p<0,05). Erkek yaşlıların enerji, karbonhidrat ve doymuş yağ asidi tüketimleri arttıkça, genel sağlık algısı puanları artmaktadır (p<0,05). Kadın yaşlıların enerji tüketimleri arttıkça, genel sağlık algısı puanları artmaktadır (p<0,05). Kadın yaşlıların karbonhidrat (%) tüketimleri arttıkça, sosyal işlev puanları azalmaktadır (p<0,05). Türkiye Özgü Beslenme Rehberi’ ne göre günlük besin ögeleri alımlarının karşılama durumları erkeklerde %70,73, %60,98, %100’ü, kadınlarda ise %89,80, %67,35, %100’ü sırasıyla enerji, karbonhidrat, protein alımlarının yeterli miktarda olduğu saptanmıştır. Erkeklerin %80,49’u kadın bireylerin ise %83,67’sinin önerilen miktarın üzerinde yağ aldıkları saptanmıştır. Sonuç olarak huzurevindeki yaşlı bireylerin tek başına besin alımlarıyla değil, hem demografik özellikleri hem de sağlık problemleri göz önüne alınarak malnütrisyon ve yaşam kaliteleri arasında ilişki kurulması gerektiği ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Huzurevi, Beslenme, Malnütrisyon, MNA, SF-36 Yaşam Kalite Ölçeği en_US
dc.description.abstract In this research, it was aimed to evaluate the malnutrition status of elderly individuals living in İzmir Geriatric Care and Rehabilitation Center and to determine the quality of life of these individuals. A total of 90 elderly individuals participated in the study. 49 of them (54.4%) were female and 41(45.6%) were male. Demographic characteristics, malnutrition risk, quality of life and 3-day food consumption records were questioned by participants' questionnaire. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and the Quality of Life (SF-36) Index were used to determine the malnutrition status and quality of life of individuals. According to the MNA assessment score of elderly participants participating in the study, 87% had a 'normal nutritional status, 9% had ‘a possibility of malnutrition’, and 4% had ‘malnutrition’. A statistically significant difference was found between the scores of the SF-36 Quality of Life Scale on the subscale of physical role according to the genders of the elderly participating in the study (p<0,05). It was found that there was a statistically significant difference between the social function and mental role subscale scores of the SF-36 Quality of Life scale according to age groups (p<0,05). Married elderly individuals who participated in the research were found to have higher social functioning and mental scores than elderly people whose partners died (p<0,05). Aging pain, a diagnosed chronic disease, was found to be lower in patients with general health perception and social function than in those with no chronic disease (p<0,05). As the body weights, body mass indexes and upper mid-arm circumference of male elders increased, the score of malnutrition screening increased (p<0,05). It has been determined that, as the energy, carbonhydrate and saturated fatty acid consumption of male elderly people increases, general health perception scores increase(p<0,05). As the energy consumption of the elderly women increased, the general health perception scores increased (p <0.05). As the consumption of carbonhydrates (%) increased, women's social function scores decreased (p <0.05). Turkey Nutrition Guide based on what men meet daily nutrient intake status of 70.73%, 60.98%, 100%, while the women 89.80%, 67.35%, 100%, respectively, energy, carbonhydrate, diatery protein consumption was found to be sufficient. It was found that 80.49% of men and 83.67% of women were overweight in RDA. As a result, elderly people living in nursing homes have to be related to malnutrition and quality of life by taking into account not only nutrition but also demographic characteristics and health problems. Keywords: Elderly, Nursing Home, Nutrition, Malnutrition, MNA, SF-36 Life Quality Scale en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Yaşlı Bireyler--Yaşlılar--Beslenme en_US
dc.subject Yaşlılık en_US
dc.subject Huzurevi en_US
dc.subject Beslenme en_US
dc.subject Malnütrisyon en_US
dc.subject MNA en_US
dc.subject SF-36 Yaşam Kalite Ölçeği en_US
dc.subject Elderly en_US
dc.subject Nursing Home en_US
dc.subject Nutrition en_US
dc.subject Malnutrition en_US
dc.subject MNA en_US
dc.subject SF-36 Life Quality Scale en_US
dc.title İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Durumu ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record