Role of Cultural Agglomeration in Models of Urban Regeneration through Developing Cultural Strategies

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doratlı, Naciye
dc.contributor.author Rahbarianyazd, Rokhsaneh
dc.date.accessioned 2021-02-24T14:24:48Z
dc.date.available 2021-02-24T14:24:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Rahbarianyazd, Rokhsaneh. (2017). Role of Cultural Agglomeration in Models of Urban Regeneration through Developing Cultural Strategies. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4884
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Naciye Doratlı. en_US
dc.description.abstract For the last 30 years, the development of cultural agglomerations as a deliberate model of urban regeneration has become increasingly fashionable. Accordingly several studies have been conducted regarding this issue. Although, there is a good deal of literature concerning the interpretation of culture in urban development, they are more related to specific and finite cultural strategies and their value narrows to a comprehensive evaluation regarding the possible interpretation of cultural agglomeration in respect of urban regeneration. Accordingly, this research attempted, firstly, to reveal expose the notion of cultural agglomeration and developed a method based on modes and development approach of cultural agglomeration. Secondly, by using an interdisciplinary systemic approach based on the agglomeration of cultural carriers, which are entitled as product, process, place, people, theme and time, classified the cultural strategies under a six concepts-scheme. The study revealed that each strategy developed in urban context grounded by different modes and development approaches. Accordingly through the suggested method re-categorized the six mentioned strategies into three major categories of cultural strategies. In fact the categorization was done due to the mutual modes and development approaches of cultural strategies. Along with developing the cultural strategies, the research revealed different models of urban regeneration by considering a vast literature. The study exposed that each model of urban regeneration originated from a specific strategy. The integration between models and cultural strategies was done through comprehending their common features. Overall, the study revealed the extent of cultural agglomeration as a method of developing cultural strategies in urban regeneration. The outcomes identify the logic of modes and development approaches of cultural agglomeration, showing how an advanced organization of the cultural agglomeration can lead to a successful urban regeneration. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Son otuz yılda kültürel kümelenmelerin oluşumu, planlı bir kentsel dönüşüm modeli olarak önem kazanmaktadır. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Ancak, kültürün kentsel gelişmedeki yeri/rolüne ilişkin önemli ölçüde kaynak bulunmasına karşın, bu kaynaklar daha çok belirli kültürel stratejilerle ilgili olup, kültürel kümelenmenin kentsel dönüşümle ilgili olarak yorumlanması kousunda daha çok genel değerlendirilmesi ile sınırlı kalmaktadır. Bu doğrultuda bu tez, ilk olarak, kültürel kümelenmeler kavramını ortaya koymak ve kültürel kümelenmelere ilişkin yöntem ve gelişme yaklaşımlarına dayalı olarak bir yöntem geliştirmeyi hedeflemiştir. Tez, ikinci olarak, ürün, süreç, yer, insan, tema ve zaman olarak isimlendirilen kültürel taşıcıların kümelenmelerini baz alan interdisipliner ve sistematik bir yaklaşımla, kültürel stratejileri altı kavram şeması çerçevesinde sınıflandırmıştır. Bu çalışma, kentsel çevrede uygulanan kültürel stratejilerin farklı yöntem ve gelişme yaklaşımlarla gerçekleştirilmekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, tezde önerilmekte olan metodla, söz konusu altı strateji, üç temel kültürel strateji grubu altında yeniden sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama, yöntem ve gelişme yaklaşımlarına dayalı olarak önerilmiştir. Kültürel stratejilerin önerilmesi ile birlikte bu tez, yoğun bir kaynak araştırmasına dayalı olarak farklı kentsel dönüşüm modellerini ortaya koymaktadır. Dönüşüm modelleri ve kültürel stratejilerin örtüştürülmesi, ortak özelliklerinin belirlenmesi yolu ile yapılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, kentsel dönüşümde kültürel kümelenmelerin, kültürel stratejilerin geliştirilmesi yöntemi olarak boyutunu irdelemektedir. Elde edilen sonuçlar, kültürel kümelenmelere ilişkin yöntem ve gelişme yaklaşımlarının mantığını tanımlamakta ve kültürel kümelenmelerin ileri düzeyde organizasyonunun, başarılı kentsel dönüşüme nasıl öncülük edeceğini göstermektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject City and town life--City Planning en_US
dc.subject Sociology, Urban en_US
dc.subject Urbanization en_US
dc.subject Cultural agglomeration en_US
dc.subject cultural strategies en_US
dc.subject models of urban regeneration en_US
dc.subject interdisciplinary systemic review en_US
dc.title Role of Cultural Agglomeration in Models of Urban Regeneration through Developing Cultural Strategies en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record