Understanding the Relationship between Authentic Leadership and Employee Cynicism, Tolerance to Workplace Incivility and Job Search Behavior via the Moderating Role of Team Psychological Capital

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kılıç, Hasan (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Avcı, Turgay
dc.contributor.author Megeirhi, Huda Abdullah A.
dc.date.accessioned 2021-02-24T14:27:29Z
dc.date.available 2021-02-24T14:27:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Megeirhi, Huda Abdullah A. (2017). Understanding the Relationship between Authentic Leadership and Employee Cynicism, Tolerance to Workplace Incivility and Job Search Behavior via the Moderating Role of Team Psychological Capital. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4885
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Co-Supervisor: Prof. Dr. Hasan Kılıç and Supervisor: Prof. Dr. Turgay Avcı. en_US
dc.description.abstract In today’s highly competitive marketplace, employees are faced with a continuous pressure to perform well in the organizations. Among various leadership styles, authentic leadership is a promising style because it helps to develop harmonious leader–follower relationships by treating followers with authenticity and promoting followers’ self-development. With an increasing trend in unemployment rates, aggravated volume of tasks to be accomplished, and lack of motivation, employees may become disengaged and subsequently display negative behaviors. This is particularly relevant to the hotel industry which is marked by unskilled tasks, fierce rivalry, and low wages. In order to keep employees away from negative behaviors (employee cynicism, tolerance to workplace incivility, and job search behavior), authentic leadership might be the most effective leadership style to address these issues and ensure a workplace culture where employees do not engage in counter-productive work behaviors. This study examines the effect of authentic leadership on employee cynicism, tolerance to workplace incivility, and job search behavior. More specifically, the study hypothesizes that team psychological capital moderating the relationship between authentic leadership and employee cynicism, tolerance to workplace incivility, and job search behavior. The sample consisted of 45 intact team members consisting of 331 employees from 5 and 4 stars international hotels in Jordan. The survey was developed in English and then back-translated to Arabic by two linguistic experts. A participatory pilot survey was conducted with 15 hotel employees, and the result showed that the questions were fully understood by the employees. Five hundred questionnaires were distributed at time 1. Each employee received a survey packet containing a cover letter from the researchers requesting their participation. The cover letter explained the purpose of the study, and the approval of the hotel management. Approximately 2 weeks later, the employees who completed the time 1 (n=398) survey were given a second questionnaire that assessed employee cynicism, workplace incivility, job search behavior and demographic data. To test the hypotheses, regression analyses was performed. The results showed that authentic leadership had significant and negative relationship with employee cynicism, tolerance to workplace incivility, and job search behavior. The moderating effect of team psychological capital on the relationship between authentic leadership and employee cynicism and job search behavior were non-significant. Team psychological capital partially moderated the effect of authentic leadership on tolerance to workplace incivility. The managerial implications, theoretical contributions, and limitations of the study are discussed at the end of this thesis. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, otoriter liderliğin çalışanların kinizmine, işyeri mahrumiyetine toleransa ve iş arama davranışına etkisini incelemektedir. Çalışma özellikle otantik liderliğin, çalışanların kinizmine, işyeri mahrumiyetine toleransa ve iş arama davranışına olumsuz biçimde bağlı olduğunu varsaymaktadır. Ayrıca, takım psikolojik sermayesi otantik liderliğin, çalışanların kinizmine, işyeri mahrumiyetine toleransa ve iş arama davranışına etkilerini hafifletmektedir. Çalışmanın örneği, Ürdün'deki uluslararası otellerin 331 çalışanının 45 bozulmamış ekip üyesinden oluşmaktadır. Anket İngilizce olarak geliştirilmiş ve daha sonra iki dil uzmanı tarafından Arapça'ya tercüme edilmiştir. 15 otel çalışanıyla bir pilot anket gerçekleştirilmiş ve sonuçta soru ların tam olarak anlaşıldığı belirlenmiştir. Anket çalışması kapsamında 500 anket zaman 1'de dağıtılmıştır. Bu çalışmaya katılanlara gönderilen anket içeriğinde yer alan kapak yazısı, çalışmanın amacını ve çalışmanın otel yönetimi tarafından onaylandığını ifade etmektedir. Yaklaşık 2 hafta sonra, zaman 1 anketini tamamlayan çalışanlara, çalışanların kinizml, işyeri mahrumiyeti, iş arama davranışlarıı ve demografik verileri değerlendiren ikinci bir anket formu verilmiştir. Hipotezleri test etmek için regresyon analizleri yapılmış olup, sonuçlar, otantik liderliğin, çalışanların kinizmi, işyeri yokluğuna tolerans ve iş arama davranışı ile anlamlı ve olumsuz bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, ekip psikolojik sermayesinin otantik liderlik ile işyeri yokluğu toleransı arasındaki ilişkiye yönelik ılımlı etkisinin belirgin olması da sonuçlar arasında yer almaktadır. Ekip psikolojik sermayesinin kısmen otantik liderliğin çalışanın kinizmine etkisini sağladı da çalışmanın sonuçları arasında yer almaktadır. Öte yandan, sonuçlar ekip psikolojik sermayesinin otantik liderlik ile çalışan kinizm arasındaki ilişkiye yönelik ılımlılaştırıcı etkisini desteklemediğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın yönetsel etkileri, teorik katkıları ve sınırlamaları bu tezin sonunda tartışılacaktır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Leadershıp--Hotel Industry en_US
dc.subject Authentic leadership en_US
dc.subject employee cynicism en_US
dc.subject tolerance to workplace incivility en_US
dc.subject job search behavior en_US
dc.subject hotel employees en_US
dc.subject Middle east/Jordan en_US
dc.title Understanding the Relationship between Authentic Leadership and Employee Cynicism, Tolerance to Workplace Incivility and Job Search Behavior via the Moderating Role of Team Psychological Capital en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record