The Effect of Corporate Social Responsibility on Flight Attendants’ Job Outcomes: The Mediating Role of Work Engagement

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karatepe, Osman M.
dc.contributor.author Ilkhanizadeh, Shiva
dc.date.accessioned 2021-06-09T12:56:48Z
dc.date.available 2021-06-09T12:56:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Ilkhanizadeh, Shiva. (2017). The Effect of Corporate Social Responsibility on Flight Attendants’ Job Outcomes: The Mediating Role of Work Engagement. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4940
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Osman M. Karatepe. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to develop and test a conceptual model that investigates the effect of corporate social responsibility on work engagement, career satisfaction, and employee voice behavior. This model also tests work engagement as a mediator in these relationships. Corporate social responsibility is represented by the ECON, LEG, ETHIC, and PHIL practices. Data were collected from flight attendants with a time lag of two weeks in three waves in an airline company in Turkey. The aforementioned relationships were tested through structural equation modeling. The results revealed that the indicators of corporate social responsibility were the ECON, LEG, ETHIC, and PHIL practices. The results demonstrated that corporate social responsibility positively influenced career satisfaction and voice behavior directly and indirectly via work engagement. In short, all hypotheses were supported. The aforesaid findings are discussed and their theoretical and managerial implications are presented. Limitations and future research directions are also given in this thesis. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tezin amacı, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının işe angaje olma, kariyer tatimini ve pozitif ses çıkartma davranışı üzerindeki etkilerini araştıran kavramsal bir modeli geliştirip test etmektir. Model, ayrıca işe angaje olmanın aracı rolünü de test etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ekonomik, yasal, etik ve iyilikseverlik değişkenlerinden oluşmaktadır. Veri Türkiye’de faaliyet gösteren bir havayolu işletmesindeki kabin görevlilerinden üç dalgada iki haftalık zaman diliminde toplanmıştır. Yukarıda ifade edilen ilişkiler, yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmiştir. Çalışmanın bulguları, ekonomik, yasal, etik ve iyilikseverlik değişkenlerinin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını temsil ettiğini göstermiştir. Bulgular, sosyal sorumluluk anlayışının kariyer tatmini ile pozitif ses çıkartma davranışını doğrudan ve işe angaje olma değişkeni vasıtasıyla etkilediğini ortaya koymuştur. Kısaca, modeldeki tüm hipotezler desteklenmiştir. Yukarıda verilen bulgular tartışılmış ve teorik ve yönetsel belirlemeler üzerinde durulmuştur. Tezde, çalışmanın sınırları ve gelecek araştırmalara yönelik belirlemelere yer verilmiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Employee motivation--Work Environment--Airline Industry--Turkey en_US
dc.subject Work environment en_US
dc.subject Work--Psychological aspects en_US
dc.subject Employees - Attitudes--Personnel management--Work environment en_US
dc.subject Career satisfaction en_US
dc.subject Corporate social responsibility en_US
dc.subject Flight attendants en_US
dc.subject Voice behavior en_US
dc.subject Work engagement en_US
dc.title The Effect of Corporate Social Responsibility on Flight Attendants’ Job Outcomes: The Mediating Role of Work Engagement en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record