Antecedents and Outcomes of Career Adaptability: An Empirical Study in the Hotel Industry

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karatepe, Osman M.
dc.contributor.author Safavi, Homayoun Pasha
dc.date.accessioned 2021-06-11T06:25:44Z
dc.date.available 2021-06-11T06:25:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Safavi, Homayoun Pasha. (2017). Antecedents and Outcomes of Career Adaptability: An Empirical Study in the Hotel Industry. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4952
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Osman M. Karatepe. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to develop and test a research model that examines the interrelationships of high-performance work practices, career adaptability, met expectations, creative performance, and extra-role performance. In the model, career adaptability is treated as a mediator in the abovementioned relationships. In other words, high-performance work practices influence met expectations, creative performance, and extra-role performance through the mediating role of career adaptability. These relationships were tested with data collected from full-time customer-contact employees and their immediate supervisors in the four- and five-star hotels in Mashhad in Iran. Data were collected with a time lag of two weeks in three waves. The aforementioned relationships were tested using structural equation modeling. The results demonstrate that selective staffing, job security, training, empowerment, rewards, teamwork, career opportunities, and work-life balance as the indicators of high-performance work practices jointly trigger career adaptability. The results also indicate that career adaptability increases met expectations, creative performance, and extra-role performance. Career adaptability has a mediating role in these relationships. Specifically, career adaptability fully mediates the effects of high-performance work practices on met expectations, creative performance, and extra-role performance. The abovementioned findings are discussed and their theoretical and managerial implications are given in this thesis. Limitations and future research directions are also provided in this thesis. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tezin amacı, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları, işgörenlerin kariyer uyumu, karşılanmış beklentiler, yaratıcı performans ve ekstra performans arasındaki ilişkileri ele alan bir araştırma modelini geliştirip test etmektir. Bu modelde, işgörenlerin kariyer uyumu aracı bir role sahiptir. Bir diğer deyişle, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları karşılanmış beklentileri, yaratıcı performansı ve ekstra performansı işgörenlerin kariyer uyumu yoluyla etkilemektedir. Bu ilişkiler, İran‟ın Maşad kentinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerindeki tam zamanlı sınır birim işgörenleri ve onların bağlı olduğu yöneticilerinden toplanan veri vasıtasıyla test edilmiştir. Veri, üç dalgada iki haftalık zaman diliminde toplanmıştır. Yukarıda verilen ilişkiler, yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Bulgular, seçici ve dikkatli personel alımı, iş güvenliği, eğitim, güçlendirme, ödüllendirme, takım çalışması, kariyer olanakları ve iş-yaşam dengesinden oluşan yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının işgörenlerin kariyer uyumunu tetiklediğini göstermektedir. Yine bulgular, işgörenlerin kariyer uyumunun karşılanmış beklentileri, yaratıcı performansı ve ekstra performansı artırdığını ortaya koymaktadır. Bu arada, işgörenlerin kariyer uyumu aracı bir role sahiptir. Bir diğer anlatımla, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları karşılanmış beklentileri, yaratıcı performansı ve ekstra performansı sadece işgören kariyer uyumu yoluyla etkilemektedir. Bu tezde, yukarıda verilen bulgular tartışılmış ve teorik ve yönetsel belirlemeler üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda tezde, çalışmanın sınırları ve gelecek araştırmalara yönelik belirlemelere yer verilmiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Career Adaptability--Hotel Industry en_US
dc.subject Career adaptability en_US
dc.subject Creative performance en_US
dc.subject Extra-role performance en_US
dc.subject High-performance work practices en_US
dc.subject Hotel employees en_US
dc.subject Met expectations en_US
dc.title Antecedents and Outcomes of Career Adaptability: An Empirical Study in the Hotel Industry en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record