The Role of Globalization and Country Risks in International Tourism Development: Evidence from Global Panel-Data Analysis

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Katırcıoğlu, Salih
dc.contributor.author Javid, Elyeh
dc.date.accessioned 2021-10-14T06:33:29Z
dc.date.available 2021-10-14T06:33:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-11
dc.identifier.citation Javid, Elyeh. (2017). The Role of Globalization and Country Risks in International Tourism Development: Evidence from Global Panel-Data Analysis. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5113
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu en_US
dc.description.abstract This study investigates the relationship between globalization, international country risks, and international tourism development. Different approaches of panel regression were applied to the panel data from a sample including 133 countries to determine if country risks and globalization indicators are linked with international tourism development. The findings present evidence that economic, social, and political globalizations are significant factors for tourism development. Thus, this study proves that economic, social, and political integration of countries are significant driving forces behind their tourism development. The findings also show that real exchange rate, overall population, and gross domestic product do also exert statistically significant effects on tourism development of the selected 133 countries. The results also indicate that country risks factors complied by ICRG are the other important determinants of international tourism development respectively. The country risk dimensions involving economic, political, and financial factors, all have a significant role in describing tourism development. The results reveal that, considering political factors, corruption, investment profile and government stability are the most important determining factors of tourism development. There is a negative association between tourism development and six political risks dimensions including corruption, ethnic tensions, military in politics, religious tension, internal and external conflict. It indicates that higher level of country risk related to these variables is noticeably associated with less tourism development and vice versa. Considering economic risk factors, current account as % of GDP and inflation are the most important defining factors. Considering financial risk factors current account as % of XGS and net international liquidity significantly and positively impacts on all tourism development. Exchange rate stability also positively impacts on tourism development. This study‟s outcomes have important implications for policymakers. Policy makers should consider the impacts of different dimensions of globalization and country risks while forecasting and planning strategies to improve tourism industry. Policy-makers should consider the negative effects of risks dimensions on tourism, as it has recently been one of the most vital sectors for development in many countries. Keywords: Globalization indicators, Country risks indicators, Tourism development, Dynamic Panel en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma globalleşme, ülke riskleri ve uluslararası turizm sektörü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Çalışmada, globalleşmenin ve risk faktörlerinin turizm sektörü üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için 133 farklı ülke verilerine panel veri analizi uygulanmıştır. Bulgular, ekonomik, sosyal ve politik globalleşmenin turizm büyümesi için belirleyici faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki, bu faktörler, turizm sektörü büyümesinin lokomotifi konumundadır. Çalışmanın bulgularına göre ayrıca, reel döviz kurları, ülke nüfusu, ve gayri safi yurtiçi hasıla da seçilmiş olan 133 ülkede turizm üzerinde anlamlı etki yarattığı ortaya çıkmıştır. Bir diğer bulguya göre de, ülke risk faktörlerinin de turizm gelişimi üzerinde anlamlı etki yarattığı yönündedir. Ülke risk faktörleri, ekonomik, siyasi, ve finansal olarak kategorilere ayrılmış olup hepsinin de turizm üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. Politik risk faktörleri olarak, yolsuzluk, yatırım iklimi, ve hükümet istikrarı ön plana çıkmıştır. Toplam 6 kategoride incelenen politik risk faktörleri ki bunlar yolsuzluk, etnik eğilimler, ordunun siyasi rolü, dini eğilimler, dış ve iç siyasi çekişmeler şeklinde tanımlanmıştır, turizm büyümesi üzerinde negatif yönde anlamlı etki yaptıkları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada, ekonomik risk faktörleri olarak cari işlemler dengesi ve enflasyon ön plana çıkmıştır. Finansal risk olarak yine cari açık ve uluslararası likidite pozisyonu ön plana çıkmış olup, turizm büyümesi üzerinde anlamlı etki yarattıkları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın sonuçları, politika üreticilere önemli mesajlar içermektedir. Anahtar Kelimeler: Globalleşme Göstergeleri, Ülke Risk Göstergeleri, Turizm Gelişmesi, Dinamik Panel en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject International Tourism en_US
dc.subject Globalization indicators en_US
dc.subject Country risks indicators en_US
dc.subject Tourism development en_US
dc.subject Dynamic Panel en_US
dc.title The Role of Globalization and Country Risks in International Tourism Development: Evidence from Global Panel-Data Analysis en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record