Dating Violence and Digital Dating Abuse among University Students: Case of EMU

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Bladanlı, Bilcan
dc.date.accessioned 2021-11-03T12:47:38Z
dc.date.available 2021-11-03T12:47:38Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08
dc.identifier.citation Bladanlı, Bilcan. (2018). Dating Violence and Digital Dating Abuse among University Students: Case of EMU. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5147
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Violence experienced in dating relationships, constitutes one of the most significant public health problems. Dating is significant for young people when reaching adolescence. Dating violence is one of the frequently experienced types of violence. Currently, internet and social media occupies an important place in our lives and hence dating violence takes the form of digital dating abuse and starts to appear between romantic partners. The present research is a quantitative study conducted in order to explore the attitudes of university students towards dating violence and whether they experience or perpetrate digital dating abuse in their current or previous relationships. The sample of the research consists of 405 students 198 (48.9%) of whom are female and 207 (51.1%) are male students studying at four different social sciences faculties of Eastern Mediterranean University in the spring semester of 2017-2018 academic year. For data collection, an in-house questionnaire was used to gather data on the dating abuse that university students perceive and apply in romantic relationships. Independent sample t-tests were conducted to examine whether there is a relationship between the participants’ gender and their perpetration and victimization level of digital dating abuse. According to the results of the study, there is a statistically significant relationship in the t-test results for determining the perpetration and exposure level of digital dating abuse according to the gender of university students (p≤0,01). Women are exposed to digital dating abuse more than men. 83 (39.5%) of participants who are in a relationship state that they are exposed to violence in their present relationship and other 87 (41.4%) of them stated that they are perpetrating dating violence towards their partners. Keywords: Dating Violence, Digital Dating Abuse, University Students, Social Media, Gender Studies. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Flört, gençler için yetişkinliğe ulaşmanın önemli safhalarından biridir. Flört ilişkilerinde görülen şiddet, önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Flört şiddeti sık rastlanılan şiddet türlerinden biridir. Günümüzde ise internetin hayatımızda büyük bir yer kaplaması ile flört şiddeti artık dijital yollar ile de partnerlerin arasına girmeyi başarmış dijital flört şiddeti olarak şekil almıştır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, önceki ve şimdiki romantik ilişkilerinde maruz kaldıkları ve uyguladıkları dijital istismar davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Araştırma örneklemi 2017–2018 öğretim yılı Bahar Dönemi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin dört farklı sosyal bilimler fakültesinde öğrenim görmekte olan 198’i kadın (%48.9) ve 207’si erkek (%51.1) olmak üzere toplam 405 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamada, üniversite öğrencilerin yaşadıkları romantik ilişki sürecinde algıladıkları ve uyguladıkları istismarı belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerinin romantik ilişkide maruz kalınan ve uygulanan dijital istismarı yordama düzeylerine olan etkisini belirlemek ve cinsiyet gruplarını karşılaştırmak amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre flört döneminde dijital flört şiddetine maruz kalma uygulama seviyelerini belirlemek için yapılan t-testi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür (p≤0,01). Kadınların dijital flört şiddetine erkeklere göre daha fazla maruz kaldıkları saptanmıtır. Çalışmaya katılan öğrencilerden flört ilişkisi olan 83 kişi (%39.5) şimdiki flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığını, 87 kişi (%41.4) şimdiki ilişkisinde partneride flört şiddet uyguladığını belirtmiştir. Anahtar Kelimeler: Flört şiddeti, Dijital Flört Şiddeti, Üniversite Öğrencileri, Sosyal Medya, Toplumsal Cinsiyet. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Communication--Dating--University Students--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Dating Violence en_US
dc.subject Digital Dating Abuse en_US
dc.subject University Students en_US
dc.subject Social Media en_US
dc.subject Gender Studies en_US
dc.title Dating Violence and Digital Dating Abuse among University Students: Case of EMU en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record