The Role of Social Media in Crisis Situations: A Case Study of the Zimbabwean Solidarity March of November 2017

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuruç, Ülfet Kutoğlu
dc.contributor.author Mutisi, Valari Munashee
dc.date.accessioned 2021-11-08T11:32:36Z
dc.date.available 2021-11-08T11:32:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07
dc.identifier.citation Mutisi, Valarie Munashe. (2019). The Role of Social Media in Crisis Situations: A Case Study of the Zimbabwean Solidarity March of November 2017. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5176
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2019. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç. en_US
dc.description.abstract Social media play a role in reshaping perceptions that have propelled political and social outcomes. Many communication scholars believe that technology’s rapid growth will facilitate easy information access and much freedom to the society. Chokoskvili (2011) stated that when certain societal conditions exist, Internet technology may fuel citizen discontent by providing them with access to larger networks and with the freedom to speak out. In 2010 the world witnessed the Arab Spring “revolution” which was propelled through social media. The Zimbabwean Solidarity March of November 2017 has documented a dramatic freedom of expression through social media. The purpose of this study is to explore the role played by social media Facebook and Tweeter in mobilizing consensus during the Solidarity March within the restrictive oppressive legal clause of then president Robert Mugabe regime which silenced the voice of the masses. In this study mix methodology was used through survey and interviews. Questionnaires were distributed to a sample size of 351 Zimbabwean students in North Cyprus studying in Eastern Mediterranean, Near East, Cyprus International and Girne American Universities. Questionnaires were distributed using purposive sampling and virtual snowball sampling method. In-depth interviews were conducted to 20 Zimbabwean students from three universities. With the economic crisis as a motivator, social media spear headed the success of mobilizing the society, taking risk of the government attacks. The results revealed that social media played a huge role in mobilizing the Zimbabwean citizens and can influence collective thinking for political change. The Zimbabwean university students in North Cyprus felt safe to engage in political issues of Zimbabwe on social media and mostly preferred to use it for more reliable and truthful news compared to the traditional media like ZBC (Zimbabwean Broadcasting Co-operation). Keywords: social media, Solidarity March, political activism, Uses and Gratification theory en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal medya, politik ve sosyal sonuçlar doğurmuş olan algıları, yeniden şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Birçok iletişim duayeni, teknolojinin hızlı büyümesinin, bilgiye erişimi kolaylaştırmasına ve topluma daha fazla özgürlük sağlayacağına inanmaktadır. Chokoskvili (2011), belirli toplumsal koşullar mevcut olduğunda, İnternet teknolojisinin vatandaşlara daha büyük ağlara erişim, ve ilişki kurma özgürlüğü sağlamasının, memnuniyetsizliklerini dile getirmede önemli bir unsur olabileceğini belirtmiştir. Dünya, 2010 yılında sosyal medya aracılığıyla yayılan Arap Baharı “devrimine” tanık olmuştur. Kasım 2017'deki Zimbabve dayanışma yürüyüşü, sosyal medya aracılığıyla çarpıcı bir ifade özgürlüğü olduğunu belgelemiştir. Bu çalışma, sosyal medya özellikle de Facebook ve Tweeter'in, 2017'deki Zimbabve dayanışma yürüyüşü sırasında o dönemin Zimbabve cumhurbaşkanı Robert Mugabe rejiminin kısıtlayıcı ve baskıcı yönetimine karşın, halkı harekete geçirmedeki rolünü araştırmaktır. Bu çalışmada anket ve görüşmelerin yer aldığı karma yöntem kullanılmıştır. Anketler, Kuzey Kıbrıs'taki, Doğu Akdeniz, Yakın Doğu, Uluslararası Kıbrıs ve Girne Amerikan üniversitelerinde eğitim gören, 351 Zimbabveli öğrenciden oluşan örnekleme dağıtılmıştır. Anketler, amaçlı örnekleme ve sanal kartopu örneklemesi yöntemleri kullanılarak dağıtılmıştır. Üç ayrı üniversiteden 20 Zimbabveli öğrenciyle derinlemesine görüşmeler de yapılmıştır. Sosyal medya, ekonomik krizin de tetikleyici bir unsur olmasıyla beraber, toplumu harekete geçirme başarısına öncülük etmiştir. Sonuçlar, sosyal medyanın Zimbabve vatandaşlarını harekete geçirmede çok büyük bir rol oynadığını ve politik değişim için ortak düşünceyi etkileyebileceğini göstermiştir. Kuzey Kıbrıs'taki Zimbabveli üniversite öğrencileri, Zimbabve'nin politik konularına, sosyal medya üzerinden dahil olma konusunda kendilerini güvende hissettiklerini ve çoğunlukla ZBC (Zimbabve Yayın Kuruluşu) gibi geleneksel medyaya kıyasla, daha güvenilir ve doğru haberler edinmek için sosyal medyayı kullandıklarını belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: sosyal medya, dayanışma yürüyüşü, politik aktivizm, kullanımlar ve doyumlar teorisi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Communication in politics--Zimbabwe en_US
dc.subject Mass media--Political aspects en_US
dc.subject Journalism--Political aspects--Zimbabwe en_US
dc.subject Social media en_US
dc.subject Solidarity March en_US
dc.subject political activism en_US
dc.subject Uses and Gratification theory en_US
dc.title The Role of Social Media in Crisis Situations: A Case Study of the Zimbabwean Solidarity March of November 2017 en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record