Balıkesir Karesi İlçesinde Yaşayan 20-64 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Beslenme Bilgi Düzeyi, Duygusal Yeme ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gezer, Ceren
dc.contributor.author Güngör, Büşra Nur
dc.date.accessioned 2021-12-17T13:44:04Z
dc.date.available 2021-12-17T13:44:04Z
dc.date.issued 2021-02
dc.date.submitted 2021-02
dc.identifier.citation Güngör, Büşra Nur. (2021). Balıkesir Karesi İlçesinde Yaşayan 20-64 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Beslenme Bilgi Düzeyi, Duygusal Yeme ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi . Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5256
dc.description Beslenme ve Diyetetik - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2021. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ceren Gezer. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmada Balıkesir ili Karesi ilçesinde yaşayan 20-64 yaş arası yetişkinlerin beslenme bilgi düzeyi, duygusal yeme ve depresyon ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, Ekim 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasında 385 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri teke tek görüşme ve anket yolu ile bilgi toplama teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıklarına yönelik bilgileri, antopometrik ölçümleri ve 24 saatlik geriye dönük besin tüketimleri sorgulanmıştır. Beslenme bilgisini ölçmek için Yetişkinler İçin Beslenme Bilgi Düzeyi (YETBİD) Ölçeği, duygusal yemeyi ölçmek için Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) ve depresyon durumunu ölçmek için Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Ölçeği (BB-BDÖ) kullanılmıştır. Bireylerin %44,2’sinin orta düzey beslenme bilgisine sahip olduğu, %47’sinin duygusal yiyici olduğu ve %46,5’inin depresyon riskinin yüksek olduğu saptanmıştır. Beslenme bilgisi ile duygusal yeme arasında orta düzeyde ters yönlü (r= -0,321, p<0,01), beslenme bilgisi ile depresyon arasında düşük düzeyde ters yönlü (r= -0,265, p<0,01) ilişki bulunmuştur. Duygusal yeme ile depresyon riski arasında orta düzeyde aynı yönlü (r= 0,442, p<0,01) ilişki bulunmuştur. Ayrıca BKİ arttıkça beslenme bilgi düzeyinin azaldığı ve obez bireylerde beslenme bilgi düzeyinin düşük, duygusal yeme ve depresyon eğiliminin yüksek olduğu saptanmıştır. Beslenme bilgi düzeyi, duygusal yeme ve depresyon ilişkinin aydınlatılması için daha geniş örneklem büyüklüğüne sahip, uzunlamasına çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Beslenme Bilgisi, Duygusal Yeme, Depresyon, Obezite en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This was conducted with the aim to investigate the level of nutritional knowledge, emotional eating and depression of adults aged 20-64 living in Karesi, Balıkesir. Between October 2020 - February 2021, the study was conducted with 385 people through cross-sectional research. Research methods allowed data to be collected using various methods. These include face-to-face interview method, survey method and methods by documents/publications on the subject. The questionnaire asked the individuals taking part about their eating habits, anthopometric measurements and 24-hour retrospective food consumption. The Adult Nutrition Information level scale for nutrition knowledge, the emotional eating were used to measure. It was found that 44.2% of individuals had moderate nutritional knowledge, 47% were emotional eaters and 46.5% had a high risk of depression. As a result of the correlation analysis, a statistically significant association was found between nutritional information and emotional eating and depression (p<0,01). A statistically significant negative correlation was found between emotional eating (r= -0,321, p<0,01) and depression (r= -0,265, p<0,01) with nutritional knowledge level. Emotional eating and depression risk were positively correlated (r= 0,442, p<0,01). In addition, it was found that BMI levels decreased as nutritional knowledge increased; low nutritional knowledge, high tendency to emotional eating and depression were found in obese people. Further studies are needed to elucidate the level of nutritional knowledge, including the relationship between emotional eating and depression. Keywords: Nutritional Knowledge, Emotional Eating, Depression, Obesity en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Thesis - Tez en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US
dc.subject Duygusal Beslenme, Depresyon|zBalıkesir en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme-Diyet en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Beslenme Bilgisi, Duygusal Yeme, Depresyon, Obezite en_US
dc.title Balıkesir Karesi İlçesinde Yaşayan 20-64 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Beslenme Bilgi Düzeyi, Duygusal Yeme ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record