The Impact of Colour on Print Advertising among the Different Culture in EMU

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gümüş, Agah
dc.contributor.author Eghdami, Shirin
dc.date.accessioned 2022-02-15T07:58:19Z
dc.date.available 2022-02-15T07:58:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04
dc.identifier.citation Eghdami, Shirin. (2019). The Impact of Colour on Print Advertising among the Different Culture in EMU. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5271
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2019. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Agah Gümüş. en_US
dc.description.abstract Print advertising was designed for the local target market and primarily focuses on the local language to communicate with the customer. However, immigration and education in international universities such as Eastern Mediterranean University influences the rise in diversity of cultures. The diversity of international students inhabiting one area proliferate the need to use specific design elements of advertising such as visual and colour to appeal to every individual cultural background. Therefore, the use of appropriate colours in advertising can greatly affect the success of the advertised product. The aim of this study is to examine the impact of colour on print advertising amongst 350 students from different cultural ethnicities who study in the Eastern Mediterranean University. The methodology to carry out this study was quantitative, and random sampling method was used in order to collect data. After collecting data, the SPSS software was used to analyse it. In data analysis, descriptive statistics were based on the demographic information of questionnaires, and therefore, T-TEST and ANOVA methods were conducted to test the research questions. Findings of the study show that amongst all the colours studied in this research, red colour attracted the most attention among respondents in the print advertising. However, gender and cultural differences in the choice of colour were not effective elements. Keywords: Print Advertising, Colour, Different Culture en_US
dc.description.abstract ÖZ: Basılı reklamcılık yerel pazarı hedef alarak tasarlanmıştır ve temelde müşteriler ile iletişim kurmak için yerel dile odaklanmaktadır. Ancak, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi uluslararası üniversitelerde, göç ve eğitim, kültürel çeşitlilikteki artışı etkilemektedir. Bir alanda yaşayan uluslararası öğrencilerin çeşitliliği, her bir kültürel geçmişe hitap etmek için görsel ve renk gibi reklamın belirli tasarım öğelerini kullanma ihtiyacını arttırmaktadır. Bu nedenle, reklamlarda uygun renklerin kullanılması, reklamı yapılan ürünün başarısını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan farklı kültürel etnik kökenlerden gelen 350 öğrenci arasında, basılı reklamcılığın üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmayı yürütmek için kullanılan yöntem niceldi ve veri toplamak için rastgele örnekleme yöntemi kullanıldı. Veri toplandıktan sonra, analiz etmek için SPSS yazılımı kullanıldı. Veri analizinde, tanımlayıcı istatistikler anketlerin demografik bilgilerine dayandırılmıştır ve bu nedenle araştırma sorularını test etmek için T-TEST ve ANOVA yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, bu araştırmada incelenen tüm renkler arasında, kırmızı rengin basılı reklamcılıkta katılımcılar arasında en fazla dikkat çektiğini göstermektedir. Ancak, renk seçiminde cinsiyet ve kültürel farklılıklar etkili unsurlar değildi. Anahtar kelimeler: Basılı Reklamcılık, Renk, Farklı Kültürler en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Adevertisements en_US
dc.subject Print Advertising en_US
dc.subject Colour en_US
dc.subject Different Culture en_US
dc.title The Impact of Colour on Print Advertising among the Different Culture in EMU en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record