Metaphoric and Analogical Reasoning of Structures in Contemporary Architecture of Iran

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sani, Rafooneh M.
dc.contributor.author Hadian, Amir Sasan
dc.date.accessioned 2022-02-15T08:13:06Z
dc.date.available 2022-02-15T08:13:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01
dc.identifier.citation Hadian, Amir Sasan. (2019). Metaphoric and Analogical Reasoning of Structures in Contemporary Architecture of Iran. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5274
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2019. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Rafooneh M. Sani. en_US
dc.description.abstract Structural and design concepts are two important parameters of building design process. Structural ideas transform solutions to general structural problems and range from guiding structural forces to defining visual factors. One way to make observable and tangible structural and design concepts more practical and recognizable for architects, is using popular analogies and metaphors. As such, metaphor and analogy constitute two vital cognitive tools associated with the development of concepts for architects at various stages of the design process. The main goal of this study is identifying metaphors and analogies that have paved the way for expressing structures in architects’ conceptual thinking. Within the realm of architectural practice, this study is among the few instances that tend to compare analogy with metaphor simultaneously. Considering both metaphor and analogy in one research would help researchers to examine the ones that practicing architects prefer more, and the ones they use in various stages of their design process. Also, the study only focuses on the Iranian contemporary architecture, and more specifically, on the Iranian architects with over 10 years of professional practice. The research methodology involved contacting and conducting interviews with architects about their design processes and design products. With a structural focus in mind, the data obtained from these interviews were then analyzed, coded, and categorized (by using inductive reasoning). The review and analysis of the selected projects by each architect resulted in subsequent coding (through abductive reasoning). Conducting the interviews and data analysis based on the architects’ projects resulted in comparing the tentative codes and categories, and conceptualizing and modeling a framework. Keywords: design process, metaphor, analogy, structure, Iranian architecture en_US
dc.description.abstract ӦZ: Yapısal ve tasarım kavramları, bina tasarım sürecinin iki önemli parametresidir. Yapısal fikirler, çözümleri genel yapısal sorunlara dönüştürür ve yönlendirici yapısal güçlerden görsel faktörleri tanımlamaya kadar uzanır. Gözlenebilir ve somut yapısal ve tasarım kavramlarını mimarlar için daha pratik ve tanınabilir hale getirmenin bir yoludur, popüler analojileri ve metaforları kullanmaktadır. Bu nedenle, metafor ve analoji, tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında mimarlar için konseptlerin geliştirilmesi ile ilgili iki hayati bilişsel araç oluşturur. Bu çalışmanın temel amacı, mimarların kavramsal düşüncesinde yapıları ifade etmenin yolunu açan metafor ve analojileri tespit etmektir. Mimari uygulama alanında, bu çalışma aynı anda benzetmeyle benzetme yapma eğiliminde olan birkaç örnek arasındadır. Bir araştırmada hem metafor hem de analojiyi göz önünde bulundurmak, araştırmacılara pratik yapan mimarların daha çok tercih ettiklerini ve tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında kullandıklarını incelemelerini sağlar. Ayrıca, çalışma yalnızca İran'ın çağdaş mimarisine ve daha özel olarak da, 10 yıldan fazla mesleki uygulamaya sahip İran mimarlarına odaklanmaktadır. Araştırma metodolojisi, mimarlarla tasarım süreçleri ve tasarım ürünleri hakkında röportajlar yapmak ve bu çalışmaları yürütmek olmuştur. Yapısal bir odaklanma ile bu görüşmelerden elde edilen veriler daha sonra analiz edildi, kodlandı ve kategorize edildi (endüktif akıl yürütme kullanılarak). Seçilen projelerin her mimar tarafından incelenmesi ve analizi müteakip kodlama ile sonuçlandı (kaçınılmaz muhakeme ile). Mimarların projelerine dayanarak görüşme ve veri analizi yapmak, deneysel kodları ve kategorileri karşılaştırmak ve bir çerçeveyi kavramsallaştırmak ve modellemekle sonuçlandı. Anahtar Kelimeler: tasarım süreci, metafor, analoji, yapı, İran mimarisi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture--Iran en_US
dc.subject Design process en_US
dc.subject metaphor en_US
dc.subject analogy en_US
dc.subject structure en_US
dc.subject Iranian architecture en_US
dc.title Metaphoric and Analogical Reasoning of Structures in Contemporary Architecture of Iran en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record