Impact of Color on Learning Environment of Autistic Children

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tevfikler, Ayşe Banu
dc.contributor.author Al Maqbool, Rammah Mahmoud Abdulkareem
dc.date.accessioned 2023-09-25T08:13:00Z
dc.date.available 2023-09-25T08:13:00Z
dc.date.issued 2020-08
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Al Maqbool, Rammah Mahmoud Abdulkareem. (2020). Impact of Color on Learning Environment of Autistic Children. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5739
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2020. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ayşe Banu Tevfikler. en_US
dc.description.abstract The autism spectrum is one of the most difficult spectrums that children may be affected with, due to the problems that this spectrum may cause in their sensory system in order to become more sensitive compared to healthy children. Therefore, it is necessary to choose suitable colors within their educational environments, because color preferences greatly affect their feelings and mood. The main objective of this thesis is to define the enabling aspects of educational environments, how to use color and physical factors in educational environments as a way to aid in treatment and increase the desire to continue education, a discussion about colors and their importance with the impact they create in learning environments for autism also to clarify the spatial requirements of learning environments. This goal is set for answering the research question: How to achieve a successful educational environment for children with autism using colors? This study was evaluated based on three autism educational centers in Amman - Jordan, namely Consulting Center for Autism, Lubna Special Education Center and Autism Academy of Jordan, through the topics covered in the literature. To achieve this goal, this thesis adopted qualitative research methods by reviewing previous books, articles and letters on this topic. The results of this research showed some of the important colors of children with autism and how they are used in designing the educational environment, also found some important requirements for these environments. Keywords: Autistic Children, Color, Learning Environment, Functional Emotions, Color Space Relationship en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tum spektrumuyla otizm, bu durumu olan cocukların daha duyarlı hale gelebilmesi için duyusal sistemlerinde neden olabileceği problemler nedeniyle, etkilenebilecekleri en zor durumlardan biridir. Bu nedenle, eğitim ortamlarında uygun renkleri seçmek bu durumun iyileştirilebilmesi için önemlidir, çünkü renk tercihleri duygularını ve ruh hallerini büyük ölçüde etkiler. Bu tezin temel amacı, eğitim ortamlarının olanaklı yönlerini, eğitim ortamlarında renk ve fiziksel faktörlerin tedaviye yardımcı olmak ve eğitime devam etme arzusunu arttırmak için nasıl kullanılacağını tanımlamak, renkler hakkında tartışmalar ve bunların önemi ile öğrenme ortamlarında yarattıkları etki, öğrenme ortamlarının mekansal gereksinimlerini de netleştirmek için odaklanmaktır. Bu hedef araştırma sorusunu cevaplamak için ortaya konuldu: Otizmli çocuklar için renkleri kullanarak başarılı bir eğitim ortamı nasıl elde edilir? Bu hedefle, çalışmada, Amman - Ürdün'deki üç otizm eğitim merkezinin, isimleriyle Otizm Danışmanlık Merkezi, Lubna Özel Eğitim Merkezi ve Ürdün Otizm Akademisi temel alınarak literatürde ele alınan konularla değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu hedefe ulaşmak için bu tez, bu konuyla ilgili önceki kitap, makale ve çalışmaları inceleyerek nitel araştırma yöntemlerini benimsemiştir. Bu araştırmanın sonuçları, otizmli çocukların renkleri ve eğitim ortamının tasarlanmasında bunların nasıl kullanıldığını, bu ortamlar için bazı önemli gereksinimler bulunduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Otistik Çocuklar, Renk, Öğrenme Ortamı, Fonksiyonel Duygular, Renk Mekan İlişkisi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Color in Architecture--Color in interior decoration en_US
dc.subject Color--Interior decoration en_US
dc.subject Autistic Children en_US
dc.subject Color en_US
dc.subject Learning Environment en_US
dc.subject Functional Emotions en_US
dc.subject Color Space Relationship en_US
dc.title Impact of Color on Learning Environment of Autistic Children en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record