FEMA and Feminism in Gaile’s Back Page; A Content Analysis Study

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Çatak, Esma Sena
dc.date.accessioned 2013-08-13T10:33:06Z
dc.date.available 2013-08-13T10:33:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Catak, Esma Sena. (2013). FEMA and Feminism in Gaile’s Back Page; A Content Analysis Study. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/630
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2013. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This study analyses the media texts of Feminist Atelier (FEMA), a grassroots women’s organization, through the Gaile supplement of Yeniduzen newspaper from a feminist media studies and third wave feminist point of view. The research explores the potential of the active participation of a women’s group in the media can create an awareness concerning feminism in the public consciousness and can serve as a useful tool for social change. ‘Feminism’ and ‘Feminists’ have been portrayed and characterized generally in the form of stereotypes. Feminism is seen as a dangerous ideology and movement that disturbs the norms of society and feminists are regularly depicted as ugly, hairy-legged, man-hating, anti-marriage, militant women in the public eye via the masculine dominated media. FEMA has succeeded to generate a new image of feminism and feminists in Northern Cyprus with their activism and media texts. They open a back page in the media in Northern Cyprus by promoting the third wave of feminist media understanding and introduce new concepts, meanings and feminist values in their various media texts. FEMA participated in the policy-making processes of Northern Cyprus, by including its membersand their notions of equality. FEMA oriented their activism with third wave feminist equality notions that are asking for the basic human rights for women and also for all who are subordinated by patriarchy and other hegemonic power structures. This study explores feminism’s position in the world mainly by focusing on third wave feminism and its vision for Northern Cyprus through the media texts of FEMA. Content analysis and textual analysis have been used in this study including 65 different media texts from FEMA in 2011. I found that the content and language of FEMA media texts brings a new voice, new concepts and frames in the media. In this study, I argue that an effective feminist narrative in the media carries with it a strong possibility for social change in Northern Cyprus. Keywords: FEMA, Feminism in Northern Cyprus, the Media, Patriarchy, Gender Equality. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ta bir kadın örgütü olan Feminist Atölye’nin (FEMA) Yenidüzen Gazetesi’nin, Gaile ekindeki medya metinlerini feminist medya çalışmaları ve üçüncü dalga feminizmin bakış açısıyla inceler. Araştırma, bir kadın grubunun medyaya aktif katılımıyla feminizm hakkında farkındalık yaratabileceği ve sosyal değişime katkida bulunma potansiyeli olduğunu iddia eder. ‘Feminizim’ ve ‘Feministler’ genellikle kalıpyargılarla temsil ve karakterize edilir. Feminizm erkek egemen medyada toplumun huzurunu bozan tehlikeli bir ideoloji olarak gösterilirken; feministler çirkin, kıllı bacaklı, erkek düşmanı, evlilik karşıtı, militan kadınlar olarak gösterilirler. FEMA Kuzey Kıbrıs’taki aktiviteleri ve ürettiği medya metinleri ile yeni bir feminizm ve feminist imaj yaratmayı başarmıştır. FEMA gönüllüleri Kuzey Kıbrıs’ta üçüncü dalga feminizm anlayışıyla bir arka sayfa açmışlar ve yeni kavramlar, anlamlar ve feminist değerleri değişik medya metinlerinde tanıtmışlardır. FEMA Kuzey Kıbrıs’ta gönüllerini ve eşitlik nosyonlarını katarak politika yapma sürecine sürecine dahil olmuştur. FEMA kadınların temel insan haklarının yanı sıra hegemonik güç ilişkilerinden ve ataerkillik tarafından ezilen herkesin hakkını talep eden üçüncü dalga feminizmin eşitlik anlayışı ile hareket etmiştir. Bu çalışmada feminizmin dünyadaki konumuna bakılırken, FEMA’nın Kuzey Kıbrıs için öngördüğü üçüncü dalga feminizm vizyonuna odaklanılmıştır. Bu çalışma için içerik analizi ve metin analizi yöntemini Gaile’de 2011 yılı boyunca yayınlanan 65 medya metni incelenmiştir. FEMA metinlerinin içerik ve metin analizleriyle yeni bir dil getirdiklerini ve medyada yeni bir çerçeve kurduklarını gördüm. Bu çalışmada medyada etkin bir feminist anlatının Kuzey Kıbrıs’ta toplumsal değişme için büyük bir potansiyel taşıdığını tartıştım. Anahtar Kelimeler: FEMA, Kuzey Kıbrıs’ta Feminizm, Medya, Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Women in Mass Media - Feminism en_US
dc.subject Feminist Atelier (FEMA) - Woman Organization en_US
dc.subject Yeniduzen Newspaper - Gaile (Newspaper Supplement) en_US
dc.subject FEMA - Feminism in North Cyprus - The Media - Patriarchy - Gender Equality en_US
dc.title FEMA and Feminism in Gaile’s Back Page; A Content Analysis Study en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record