Achieving Sustainable Transportation at EMU Campus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Dehghanmongabadi, Abolfazl
dc.date.accessioned 2013-08-13T10:55:52Z
dc.date.available 2013-08-13T10:55:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Dehghanmongabadi, Abolfazl. (2012). Achieving Sustainable Transportation at EMU Campus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/632
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2012. Supervisor: Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: In the twenty-first century, the issue of need and implementation of sustainability has become a serious topic of discussion between scholars and theorists in different communities. In this regard, the higher education institutions are one of the key social communities around world. A kind of institutions of higher education are university campuses which the basic responsibility of them is to foster their students for life by increasing their awareness, skills, information and values needed to make future. Furthermore, education is humanity’s finest expectancy and most effective means in the search to reach sustainable development. From this perspective, university campuses have ability to contribute and create awareness of sustainability which can be combined into everyday life of their communities as well as can be the ideal location and the best starting point to test out the concepts of sustainability. In the recent years, according to the rapid uncontrolled growth in population, urbanization, spatial expansion and motorization, the main challenge around world is the issue of transportation which play crucial role in sustainable development by its substantial impacts on economics, environment and the community. Hence, transportation sector is an important element in sustainability. Consequently, sustainable transportation idea is appeared from the sustainable development concept in the transportation sector. Based on initial discussion, this research reviews the sustainability within university campuses by concentrating on sustainability in transportation sector. In this regard, this study will help to understand the definitions, aims, needs and elements of sustainability as well as definitions, aims, needs, indicators, impacts and kinds of sustainable transportation in university campuses. In continuous, all dimension of transportation sector at Eastern Mediterranean University (EMU) campus in Famagusta, North Cyprus as case study and problem area will be examined toward achieving the main aim of this research which is to set up a guideline to have a sustainable transportation system and a pedestrian friendly environment in EMU campus, with the intention of improving the quality of the campus environment. This study is aimed to be a case study research and action research. The methodology for data collection in this study is based on qualitative and quantitative techniques. For data evaluations, the statistic results and qualitative analysis used to clarify the existing situation and problems of transportation sector at EMU Campus environment. In the end, due to all results, a guideline will be provided for achieving sustainable transportation at Eastern Mediterranean University Campus which is the main aim of this study. Keywords: Sustainable Development, University Campuses, Sustainable transportation, Eastern Mediterranean University. …………………………………………………………………………………………………………………………………… en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yirmibirinci yüzyılda, sürdürülebilirlik kavramına ve uygulanmasına olan gereksinim farklı toplumlarda pek çok araştırmacı ve kuramcı tarafından vurgulanmaktadır. Yüksek öğretim kurumları, dünyada, en önemli sosyal topluluklardan biridir. Yüksek öğretim kurumları arasında üniversitelerin en temel görevi, öğrencileri geleceğe hazırlamak üzere duyarlılıklarını, bilgilerini, becerilerini, değerlerini ve sorumluluklarını artırmaktır. Bunun yanında, eğitim ise, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma yolunda insan yaşamının en etkili aracıdır. Bu bakış açısıyla, üniversite kampüsleri, toplumlarının gündelik yaşamı içinde sürdürülebilirlik hakkında farkındalık yaratabilen ve sürdürülebilirlik kavramının test edilebildiği en ideal yerlerdir. Son yıllarda, kontrol altına alınamayan nüfus artışı, kentleşme, mekansal yayılma ve motorizasyona bağlı olarak, ulaşım konusu; sürdürülebilir kalkınma üzerinde, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileriyle, dünya üzerindeki en önemli konulardan birisi olmuştur. Bunun sebebi, ulaşım sektörünün, sürdürülebilirliğin en önemli elemanlarından biri olmasıdır. Buna bağlı olarak, sürdürülebilir ulaşım fikri, ulaşım sektörü içinde sürdürülebilir kalkınma kavramından ortaya çıkan bir kavram olmuştur. Bu ilk görüşler ışığında, bu araştırma, üniversite kampüsleri içindeki sürdürülebilirlik kavramını, ulaşım sektöründeki sürdürülebilirliğe odaklanarak irdelemektedir. Bu bağlamda, söz konusu çalışma, sürdürülebilirliğin tanımları, gereksinimleri ve elemanları yanında, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilir ulaşımın amaçları, gereklilikleri, göstergeleri, etkileri ve tiplerini anlamaya yardımcı olacaktır. Bunun yanında, bu araştırma, çalışma alanı olarak seçilen, Kuzey Kıbrıs, Gazimağusa kentindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsünde, kampüs yaşam çevresinin kalitesini artırrmaya yönelik olarak, sürdürülebilir ulaşım ve yaya dostu bir kampüs alanına ulaşmak üzere bir dizi öneri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma hem bir alan çalışması hem de uygulamaya yönelik bir araştırma şeklinde ele alınmıştır. Bu araştırma içinde bilgi toplama yöntemi olarak niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde ve DAÜ kampüsü içindeki ulaşım sektörü sorunlarının ve mevcut durumunun tespitinde, istatistiki veriler yanında, niteliksel analizler kullanılmıştır. Kuramsal bilgilerin toplanmasında, ayrıntılı bir kütüphane araştırmasına da dayalı olarak yürütülen bu araştırmanın sonunda, DAÜ kampüsünde, sürdürülebilir bir ulaşım sistemine erişebilmek üzere bir dizi öneri geliştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Üniversite Kampüsleri, Sürdürülebilir Ulaşım, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Transportation - Planning - Policy - Eastern Mediterranean University en_US
dc.subject Local Transit - Campus - Planning en_US
dc.subject Sustainable Development - University Campuses - Sustainable Transportation - Eastern Mediterranean University en_US
dc.title Achieving Sustainable Transportation at EMU Campus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record